Integritet

Inledning
BROEN A/S tar förpliktelsen att skydda din integritet på fullt allvar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Vår integritetspolicy beskriver de åtgärder vi har vidtagit för att säkerställa detta och innehåller information om hur vi behandlar eventuella personuppgifter som du delger oss. Denna integritetspolicy gäller för webbplatsen broen.com och alla andra webbplatser som ägs av BROEN A/S. Observera att denna policy gäller information som samlas in via dessa webbplatser och inte webbplatser som drivs av andra företag eller organisationer som vi länkar till. Denna policy gäller även för information som vi samlar in från dig eller din arbetsgivare om du fungerar som kontaktperson hos någon av våra kunder, leverantörer eller tilltänkta affärspartner.

Vilken information om dig samlar vi in?
När du kontaktar BROEN A/S via webbplatsen för att begära information om produkter och tjänster eller support kan BROEN A/S begära att du uppger personliga kontaktuppgifter som till exempel namn, e-postadress, telefonnummer, land och företagets namn. För att prenumerera på vårt nyhetsbrev BROEN A/S behöver du bara uppge din e-postadress. När du besöker företagets webbplats kan BROEN A/S också samla in information med hjälp av vanligt förekommande verktyg för informationsinsamling, bland annat cookies och webb-beacons (så kallad "Information om webbplatsnavigering"). Mer information om detta finns i avsnitten "Cookies" och "Cookies från tredje part". Om du fungerar som kontaktperson hos någon av våra kunder, leverantörer, tilltänkta affärspartner eller en affärspartners kund behandlar vi normal företagsmässig kontaktinformation (namn, e-postadress, telefonnummer osv.) och information om din arbetsgivare. Vi samlar in denna information direkt från dig eller från din arbetsgivare. Vi samlar också in information vid händelser där BROEN A/S står som värd, antingen ensam eller tillsammans med andra.

Hur använder vi dina personuppgifter?
BROEN A/S använder insamlade personuppgifter för att svara på dina frågor, hantera förfrågningar om support eller prenumerationer på nyhetsbrev. BROEN A/S kan även använda insamlade uppgifter för marknadsföringsändamål. BROEN A/S kan till exempel använda information som du uppger för att kontakta dig i syfte att diskutera ditt intresse för våra produkter och tjänster och för att skicka information till dig om företaget, dess närstående företag och dess partner, till exempel information om kampanjer eller evenemang. Om du fungerar som kontaktperson hos någon av våra kunder, leverantörer, tilltänkta affärspartner eller en affärspartners kund behandlar vi dina personuppgifter för att kommunicera med din arbetsgivare i relation till vår verksamhet. Vi kan också använda dina personuppgifter för att marknadsföra våra produkter och tjänster till din arbetsgivare. Vi respekterar din integritet och du kan därför när som helst sluta prenumerera på våra nyhetsbrev eller andra informativa e-postmeddelanden genom att följa instruktionerna för att säga upp prenumerationen eller kontakta oss på gdpr@broen.com.

Rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna besvara dina frågor och hjälpa dig. Denna behandling är nödvändig för våra berättigade intressen att på ett effektivt sätt kunna kommunicera med dig och tillhandahålla högkvalitativ support i en internetbaserad miljö. Vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster. Om du fungerar som kontaktperson hos någon av våra kunder, leverantörer, tilltänkta affärspartner eller en affärspartners kund har vi ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna kommunicera effektivt med våra affärspartner (behandling av beställningar).

Delning och utelämnande av information
Vi delar endast med oss av dina personuppgifter till tredje part på de sätt som beskrivs i denna integritetspolicy:

Tjänsteleverantörer Vi kan komma att överlämna dina personuppgifter till företag som erbjuder tjänster som stödjer oss i vår affärsverksamhet, till exempel säkerhetskopiering och andra molntjänster. Dessa företag har endast tillstånd att använda dina personuppgifter i de fall då det är nödvändigt för att utföra sådana tjänster för vår räkning.

Dotterbolag, moderbolag eller systerföretag Vi får dela med oss av personuppgifter och demografisk information om dig till andra företag inom BROEN-koncernen för samma ändamål som beskrivits ovan i stycket "Hur använder vi dina personuppgifter?".

Affärspartner och närstående företag Ibland samarbetar BROEN A/S med andra företag för att gemensamt kunna erbjuda olika tjänster (t.ex. webbinarier). Vi kan komma att dela med oss av dina uppgifter som samlats in i samband med att du sagt dig vara intresserad av sådana tjänster till våra affärspartner. BROEN A/S delar endast med sig av dina uppgifter till affärspartner om du uttryckligen gett ditt medgivande till sådan delning via ett formulär för evenemangsregistrering. BROEN A/S har ingen kontroll över hur våra affärspartner använder de uppgifter vi samlar in, och deras användning av informationen regleras av deras integritetspolicyer.

Andra tredjeparter Vi kan också dela med oss av dina personuppgifter till annan tredje part om du i förväg har gett ditt samtycke till detta Skyldighet till offentliggörande BROEN A/S förbehåller sig rätten att använda eller överlämna tillhandahållen information om lagen så kräver eller om företaget av rimliga skäl anser att användning eller överlämning är nödvändig för att skydda företagets rättigheter och/eller för att delta i ett rättsligt förfarande eller i en juridisk process eller åtlyda ett föreläggande. Om BROEN A/S berörs av en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla företagets tillgångar eller delar därav kommer du att informeras om detta via e-post och/eller ett framträdande meddelande på vår webbplats om förändringar av ägarskap eller användning av dina personuppgifter samt eventuella alternativ som står dig till buds vad gäller dina personuppgifter.

Internationell överföring av information Om BROEN A/S anlitar tjänsteleverantörer eller har affärspartner i ett så kallat tredjeland utanför EU/EES kommer vi att säkerställa att dina uppgifter endast överförs om detta tredjelands regelverk säkerställer en skälig nivå av skydd för dina uppgifter och rättigheter.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära en kopia av den information vi har om dig. I vissa fall har du rätt att begära att vi korrigerar, uppdaterar eller raderar de personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan begära att vi avlägsnar dina personuppgifter oavsett forum genom att skicka e-post till gdpr@broen.com eller genom att ringa oss på +45 64 71 20 95. BROEN A/S kommer också att vidarebefordra din begäran om ändringar till de som vi har delat med oss av uppgifterna till. Du har också rätt att invända mot eller begränsa användningen av dina personuppgifter samt rätt att erhålla och överföra dina uppgifter till andra företag (portabilitet). Du har dessutom rätt att inge klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge ditt konto är aktivt eller så länge vi behöver dem för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Vi kommer att behålla och använda dina uppgifter så länge de är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra åtaganden. Om du fungerar som kontaktperson hos någon av våra kunder, leverantörer eller tilltänkta affärspartner kommer vi att behålla dina personuppgifter så länge som vi har en aktiv affärsrelation till din arbetsgivare eller så länge som du är vår kontaktperson hos denna kund eller leverantör. Om vi avslutar vår relation till den kund eller leverantör där du är vår kontaktperson kan vi behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål efter att vår relation till din arbetsgivare har upphört.

Säkerhet
Att dina personuppgifter är säkra är av stor vikt för oss. Vi följer allmänt vedertagna standarder för att skydda de personuppgifter som överlämnas till oss, både då de överförs och efter att vi har mottagit dem. Emellertid finns det ingen typ av internetöverföring eller elektronisk lagringsmetod som är hundraprocentigt säker. Vi kan därför inte garantera någon fullständig säkerhet. I händelse av en personuppgiftsincident ska BROEN A/S informera den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål efter kännedom om en personuppgiftsincident.

Cookies
En cookie är en liten textfil som lagras på en användares dator för dokumentationsändamål. För att erbjuda dig snabbare service av bättre kvalitet använder vi cookies på vår webbplats. Vi kopplar inte den information som lagras i våra cookies till eventuella personuppgifter som du skickar in till oss från vår webbplats.

Om du blockerar cookies kan du fortfarande använda vår webbplats, men dina möjligheter att använda vissa delar av den, till exempel att delta i tävlingar eller undersökningar, kommer att begränsas.

Cookies från tredje part
Vi använder verktyg som exempelvis Google Analytics för att samla in anonym information om hur vår webbplats används för att kunna förbättra kvaliteten på den upplevelse vi erbjuder. Denna information inkluderar IP-adresser, webbläsartyp, internetleverantör, webbsidor man kommer från/går till, operativsystem, datum och tid samt klickströmsdata. Vi använder denna information, som inte identifierar några individuella användare, för att analysera trender, administrera webbplatsen, följa hur användare rör sig på webbplatsen och samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. Vår integritetspolicy berör inte hur våra partner, närstående företag, företag som levererar spårningsverktyg och tjänsteleverantörer använder cookies. Vi har ingen åtkomst till eller kontroll över dessa cookies. Våra partner, närstående företag, företag som levererar spårningsverktyg och tjänsteleverantörer kan använda cookies av sessions-ID-typ för att göra det enklare för dig att använda vår webbplats.