Ansvarsfriskrivning

Legal Notice and Disclaimer (Svensk tekst nederst)

This internet website is a short introduction to BROEN and all subsidiaries and their activities. We recommend you to read this disclaimer and the privacy policy before using this website. By using this website you accept the terms and conditions set out in this disclaimer and consent to the privacy policy as well.

Copyright
Downloads from this website are accepted for non-commercial and personal use and provided you respect all copyrights, trademarks and other proprietary notices. You are not allowed to use, copy, publish ore distribute contents of this website including the text and images for any use – neither public nor commercial - without prior written permission from BROEN A/S.

Trademarks
The trademarks and logos displayed on this Web site, are trademarks of BROEN A/S and are not allowed to be used without the prior written permission of BROEN A/S.

Communication
Any comments or materials sent to BROEN referring to this website is treated as non-confidential and can  be used freely by BROEN without any limits or payments by BROEN and will be considered our property upon receipt.

Disclaimer
The website of BROEN has been made in accordance with Danish law. Reasonable care is being taken to ensure that the site content is accurate and up-to-date, but BROEN offers no warranties about accuracy, sequence, timeliness or completeness of the content of the website and may discontinue distributing the site without prior notice. The information on this website is for general use.

BROEN disclaims any control over sites linking to BROENs websites. All info on this website is available as read with no warranties – neither expressed nor implied. BROEN is not liable for any loss - direct, indirect, incidental or consequential – from use of the website or any content from it and BROEN will not pay any damages – loss and injury – because of access to or reliance on any content from our website.

BROENs disclaimer and any content of this website is governed only by Danish law – any dispute arising from this legal notice and our privacy policy shall if it cannot be solved otherwise, be decided by Danish courts in Denmark.

This website is owned and published by:

BROEN A/S
Skovvej 30
5610 Assens
Denmark
Phone: +456471 2095

 

-------------------------------------------

 

Ansvarsfriskrivning

Rättsligt meddelande och ansvarsfriskrivning

Denna internetwebbplats är en begränsad introduktion till BROEN och alla dess dotterbolag och deras aktiviteter. Vi rekommenderar att du läser denna ansvarsfriskrivning och integritetspolicyn innan du använder webbplatsen. Genom att använda denna webbplats ger du ditt samtycke till villkoren i denna ansvarsfriskrivning samt godkänner vår integritetspolicy.

Upphovsrätt
Du får ladda ned material från denna webbplats för icke-kommersiellt och personligt bruk förutsatt att du respekterar upphovsrätten, varumärkningen och andra äganderättsmeddelanden. Du får inte använda, kopiera, publicera eller distribuera innehåll från denna webbplats, inklusive text och bilder, oavsett ändamål – vare sig offentligt eller kommersiellt – utan föregående skriftligt tillstånd från BROEN A/S.

Varumärken
De varumärken och logotyper som visas på denna webbplats är varumärken som tillhör BROEN A/S och får inte användas utan föregående skriftligt tillstånd från BROEN A/S.

Kommunikation
Kommentarer och material som skickas till BROEN i relation till denna webbplats behandlas som icke-konfidentiell information och kan användas fritt av BROEN utan begränsning eller betalningsförpliktelse från BROEN:s sida och anses övergå i vår ägo vid mottagandet.

Ansvarsfriskrivning
BROEN:s webbplats har utformats i enlighet med dansk lagstiftning. Rimlig omsorg har ägnats åt att säkerställa att webbplatsen är korrekt och uppdaterad, men BROEN erbjuder inga garantier avseende riktighet, ordning, aktualitet eller fullständighet hos webbplatsens innehåll och kan utan förvarning sluta att tillhandahålla webbplatsen. Informationen på denna webbplats är avsedd för allmän användning.

BROEN har ingen som helst kontroll över webbplatser som länkar till BROEN:s webbplatser. All information på denna webbplats är tillgänglig i befintligt skick utan någon form av garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda. BROEN ansvarar inte för eventuella förluster – direkta, indirekta eller tillfälliga skador eller följdskador – på grund av användning av webbplatsen eller dess innehåll och BROEN kommer inte att erlägga skadestånd – för förlust eller skada – beroende på användning av eller förlitan på innehåll från vår webbplats.

BROEN:s ansvarsfriskrivning och allt innehåll på denna webbplats regleras enbart av dansk lagstiftning. Eventuella tvister i relation till detta rättsliga meddelande och vår integritetspolicy ska, om de inte kan lösas på annat sätt, avgöras av danska domstolar i Danmark.

Denna webbplats ägs och publiceras av:

BROEN A/S
Skovvej 30
5610 Assens
Danmark
Telefon: +456471 2095