Bæredygtighed - Green Thinking by BROEN

Hållbarhet

Varför?
Vart vi än ser så verkar det finnas en miljöutmaning – från höjda havsnivåer till uttömda naturresurser.

Green Thinking by BROEN
Vi på BROEN befinner oss på en resa, tillsammans med våra kunder, leverantörer, medarbetare och ägare på Aalberts. Vi vet att allt räknas, att alla handlingar gör skillnad och att förändring börjar med oss.

 

 4 av FN:s globala mål leder oss

De fyra Globala målen har valts för att det är i förhållande till dessa mål som vi kan göra störst skillnad.

Som en ledande tillverkare av ventiler, styrdon och omfattande tekniklösningar spelar våra produkter en avgörande roll i många system runt om i världen, däribland installationer i byggnader, industriprocesser, energisektorn, till havs och inom sjöfarten.

Som leverantör till dessa branscher kan vi inte låta bli att ta vår del av ansvaret för att göra dem så hållbara som möjligt, så snabbt som möjligt. Samtidigt som vi utvecklar mer energieffektiva lösningar som håller längre och kräver mindre underhåll, dokumenterar vi också våra produkters klimatpåverkan, exempelvis via livscykelanalyser och miljövarudeklarationer. På så sätt bidrar vi till att uppfylla branschens klimatkrav nu och i framtiden.

6. Rent vatten och sanitet
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
- BROEN FULL FLOW-produkterna tillverkas av rostfritt stål och uppfyller betydligt högre krav än vad lagen anger i många länder.
- BROEN FULL FLOW-kulventilerna är tillverkade utan håligheter så att det hela tiden finns ett flöde i ventilen för att undvika att vatten blir stående i ventilen och bakterier kan börja växa.

7. Hållbar energi
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.
- BROEN samarbetar med flera intresseorganisationer såsom Dansk Fjernvarme och State of Green.
- Produkter från BROEN gör byggnader mer energieffektiva.
- BROEN FULL FLOW med en energioptimerad flödesdesign som säkerställer ett mycket lågt invändigt flödesmotstånd.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
- BROEN verkar för personligt växande i en trygg och sund arbetsmiljö.
- BROEN bemöter medarbetare med flexibilitet, tillit och respekt.
- BROEN stödjer utbildningsprogram på alla nivåer i organisationen.
- BROEN hyllar mångfald bland personalen eftersom det gynnar vår verksamhet.
- BROENs leverantörer måste uppfylla visa krav som anges i vår uppförandekod vad gäller hur de hanterar hälsa och säkerhet för sina medarbetare.
- BROEN vill designa nya innovativa produkter som kräver färre resurser vad gäller både produktion och drift.

12. Hållbar konsumtion och produktion
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
- BROEN har ett särskilt fokus på att undvika materialavfall och därför återvinns alla metaller. I framtiden vill vi även minska förbrukningen av plast och förpackningar.
- När BROEN utvecklar nya produkter optimerar vi t.ex. materialets miljöprofil, energiförbrukningen och hur vi kan återvinna produkten.
- BROEN följer principerna i FN:s Global Compact vad gäller mänskliga rättigheter, hållbarhet, korruptionsbekämpning osv. Det gäller även våra leverantörer.
- BROEN lyder under vår ägares, Aalbert N.V., uppförandekod som också kräver ett ansvarsfullt och hållbart företagande.

Vad gör vi?

Rent vatten
Vi arbetar för att minska förbrukningen av dricksvatten i produktionen.

Hälsa och säkerhet
Vi skyddar arbetsrättigheter och arbetar kontinuerligt för en säker och trygg arbetsmiljö.

Grön energi
Vi köper ursprungsgarantier från danska vindkraftverk för att täcka 100 % av vår energiförbrukning i Assens.

Återvinning
Vi arbetar för att designa produkter som kan återvinnas när de är uttjänta.

Mindre avfall och förpackningar
Vi arbetar för att undvika materialavfall och fokusera på att minska och helt undvika att använda plast och förpackningar.

Produktinnovation
När vi utvecklar nya produkter fokuserar vi på att optimera materialets miljöprofil och energiförbrukning.

Följ oss på LinkedIn för att få nyheter och uppdateringar om initiativ

Visste du att …
”Globala målen är 17 konkreta mål som förbinder alla FN:s 193 medlemsländer att avskaffa fattigdom och hunger, minska ojämlikhet, säkerställa god utbildning och bättre hälsa för alla, anständiga jobb och en mer hållbar ekonomisk tillväxt.”


Ledande i vår bransch

Vårt mål är att minska produkternas vikt med 25 % och CO2-utsläppen med 5 % genom att fokusera på att

  • Always improve vital product parameters
  • Reduction of product weight​
  • Reduce the number of components and process steps
  • Reduce product variance, by use of modularity
  • ​Selection of processes with low energy consumption and waste​
  • Reduce the number of mixed material types and allow
  • disassembly when mixing materials types

ISO 14001:
ISO 14001 är en internationellt accepterad standard som utgör grunden för att upprätta miljöledningssystem som kan användas av alla organisationstyper inom alla branscher. Standarden anger vad som krävs för att skapa ett miljöledningssystem med utgångspunkt i verksamheten, dess processer och aktiviteter med fördelning av ansvar och kompetenser samt för miljöarbetet i vardagen.


Minskade koldioxidutsläpp till 2026

När vi kallar oss själva ledande handlar det om betydligt mer än att utveckla produkter som bidrar till att minska koldioxidutsläppen. BROEN tog sina första steg för att bli ett koldioxidneutralt företag redan 2018 – och vi arbetar hårt för att nå de mål vi har satt upp till 2026. Med ena foten halvvägs in i framtiden är Aalberts som ägare till BROEN Valve Technologies redo att stödja de initiativ vi sjösätter – det är något vi är tacksamma för.

Område 1, 2 och 3 är ett sätt att kategorisera de olika sorters koldioxidutsläpp som ett företag skapar i sin verksamhet samt i den större värdekedjan.

Område 1-utsläpp: Detta område omfattar utsläpp av växthusgaser som ett företag själva producerar – exempelvis från värmepannor och fordon.

Område 2-utsläpp: Dessa utsläpp bidrar företaget indirekt till – som när den el eller energi som det köper in för att värma upp och kyla byggnader tillverkas åt företaget.

Område 3-utsläpp: Nu blir det knepigare. I den här kategorin ingår alla utsläpp som inte hör till själva företaget men som organisationen indirekt ansvarar för, uppför och nedför värdekedjan. Exempelvis genom att köpa produkter från sina leverantörer och genom sina produkter när kunderna köper dem. Utsläppsmässigt är område 3 nästan alltid det stora området.

Hur?

Färdplan mot nettonollutsläpp av koldioxid
Som ett resultat av en fullständig analys av koldioxidavtrycket har BROEN valt ut fem fokusområden med högst påverkan för att nå nettonollutsläpp av koldioxid

Område 1 och 2
1. Energioptimering
2. Elektrifiering av företagets bilar3. Gröna avtal/solcellspaneler
4. Produkter: mindre energiintensiva processer
5. Flytta produktion från Polen till Danmark

Område 3
1. Produkter: färre material + hållbara material
2. Anskaffning: återvunna material istället för nya
3. Pendlingsprogram för medarbetare
4. Minskat avfall (mindre bearbetning)
5. DGNB-certifiering av ny byggnad

 


Hållbart byggande i Assens

 

Vi siktar på en DGBN-guldcertifiering.

Det innebär att vi har tänkt på miljön, ekonomiska, sociala, tekniska aspekter, processer och området under byggprocessen, vilket har resulterat i dessa sex fokusområden:

Solceller: 240 moduler sätts upp, ca 468 m2.Förväntad produktion ca 93 000 kWh/år.Minskning på ca 13 ton koldioxid.

Laddstolpar: 12 st. CLEVER-laddare har installerats. När implementeringen av företagselbilar har genomförts helt under de kommande 3 åren räknar vi med att spara ca 45 000 liter bränsle per år, motsvarande ca 110 ton koldioxid.

Överskottsvärme från kompressorer:Vi använder idag en mindre andel för att värma upp lagret i byggnad 1. På längre sikt, när fabriken har uppnått full produktion, är tanken att hitta lösningar som gör att vi kan använda överskottsvärmen för att värma upp tvättvatten.

Fokus på optimerad arbetsmiljö: Varje kvartal håller arbetsmiljöorganisationen möten med fabrikerna i Assens samt Polen och USA, då vi diskuterar möjligheter, nya initiativ och lär oss av varandras erfarenheter. Riskbedömningar och handlingsplaner görs och vi följer upp alla olyckstillbud och olyckor.


Vad är DGNB?

DGNB står för German Sustainable Building Council och är en oberoende och icke vinstdrivande organisation som grundades 2007 och har utvecklats till Europas största nätverk för hållbart byggande och den globalt erkända DGNB-certifieringen.


Dokumentationskrav

 

 

Livscykelanalys för byggnader
En LCA för en byggnad kvantifierar den miljöpåverkan som byggnaden har genom de handlingar och processer som krävs för att bygga och driva byggnaden under dess livstid (vanligtvis 50 år)

Livscykelanalys (LCA) för produkter
En produkts LCA kvantifierar den miljöpåverkan som en produkt har under sin livstid genom de handlingar och processer som krävs för att tillverka produkten. LCA är ett internt företagsdokument som inte är tänkt för extern användning.

Miljövarudeklaration (EDP)
En EPD kvantifierar den miljöpåverkan en enskild produkt har, baserat på LCA. Den rapporterar objektiva, jämförbara och tredjepartsverifierade data på ett transparent sätt om produktens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv – i relation till bygg och anläggning. EPD är tänkt för extern användning mot marknaden.

Vad är LCA och EPD?

LCA-beskrivning (produkt)
En livscykelanalys (LCA) är en process där en produkts påverkan på miljön under dess hela livstid utvärderas och därigenom ökar resurseffektiviteten och minskar ansvarsskyldigheter. Den kan användas för att studera miljöpåverkan för antingen en produkt eller den funktion en produkt är utformad att ha. LCA kallas ofta ”från vaggan till graven”-analys.

EPD-beskrivning
En miljövarudeklaration (EPD) dokumenterar en produkts miljöegenskaper och har utvecklats enligt erkända europeiska och internationella normer. Med andra ord är det en standardiserad metod för att tillhandahålla information om energi- och resursförbrukning samt miljöpåverkan från produktion, användning och avfallshantering av byggprodukter. EPD är en deklaration som kan jämföras med informationen om näringsvärdet på baksidan av en livsmedelsförpackning – informationen i sig säger inget om huruvida maten är hälsosam eller inte, men uppgifterna gör att användaren kan göra en bedömning.
EDP:er gör det möjligt att välja de högst presterande materialen för att minska den övergripande inneboende koldioxiden hos byggnaden och jämföra med bestämmelser eller få certifiering för gröna byggnader.
EDP:er återspeglar livscykelanalysen hos specifika material från tillgängliga tillverkare.

LCA-beskrivning (byggnad)
En livscykelanalys för en byggnad inkluderar normalt en utvärdering av dess hela livscykel. Det innebär att inkludera alla stadier i bedömningen – leveranser av råvaror, tillverkning av byggprodukter, byggprocessen, användningen, rivningen och när materialen avfallshanteras eller återvinns.
Det viktigaste syftet med att göra en LCA för din byggnad är att förbättra konstruktionen och minska projektets miljöpåverkan.

Ett av de enklaste sätten att uppnå detta syfte är att välja material som presterar bättre vad gäller koldioxid under hela livscykeln, vilket skulle kunna vara återvunnet material. EDP:er på produkter kan hjälpa byggherrar att hålla sina LCA-beräkningar under gränserna för lokala bestämmelser eller miljöbyggnadscertifieringar såsom DGNB, BREEAM och LEED.

 

 


Beviset på framgång

Vattenförbrukningen i produktionen täcks till största delen av regnvatten. Vi kan lagra runt 30 000 liter vatten och mängden regnvatten som vi samlar in och återanvänder i produktionen har inneburit en årlig besparing på runt 800 000 liter dricksvatten.

Vi har byggt upp ett slutet återvinningskretslopp med vår mässingsleverantör som återtar alla mässingsspån för återvinning. Det innebär att våra produkter i snitt innehåller ungefär 70 % återvunnen mässing.Andra avfallsfraktioner såsom olika stållegeringar, kartong, papper, plast osv. behandlas av en mångårig partner som ser till att de samlas in och behandlas. Tack vare bra källsortering uppnåddes en återvinningsgrad på 98,2 % 2021 för dessa fraktioner. Av de återstående 1,8 % av vårt avfall går 1,4 % till förbränning och 0,4 % till deponi.

Jämförelse mellan den gamla BROEN BALLOMAX® DN50FP (svets x svets) och den nya BROEN FULL FLOW DN50FP (svets x svets)

Visste du att …

”När vi lanserade ventilerna BROEN FULL FLOW minskade vikten med över 29,1 % och flödesprestandan förbättrades med 13 % jämfört med BROEN BALLOMAX®-ventilerna. Det motsvarar 2,5 kCO2 per ventil per år”

​​