Om BROEN

Kvalitet

1. RIKTLINJER FÖR KVALITETSSTYRNING, I ALLMÄNHET

 • Kvalitetsmålet för BROEN uppnås genom underhåll och fortsatt utveckling av ett kvalitetsstyrningssystem som involverar alla funktioner, avdelningar och medarbetare i uppskattningen av vikten av kvalitetskonceptet till kunden.
 • Aktiviteterna relaterade till kvalitetsstyrningen av våra produkter utgör en organisationsöverskridande uppgift som involverar alla medarbetare i ett gemensamt mål.
 • Eventuella fel som görs i företaget är oönskade, var de än görs. Företagets samtliga resurser som fokuserar på kvalitetsstyrning måste förvaltas på ett sådant sätt att fokus ligger på att förebygga fel – sett ur ett totalkostnadsperspektiv. 
 1. PRODUKTION
 • Produktionen av BROEN-komponenter och färdiga produkter baseras på tydliga och specifikt beskrivna krav som är synliga, operativa och uppnåeliga för alla berörda medarbetare.
 • BROENS medarbetare genomgår utbildning och instruktioner för att kunna påverka egna arbetsprocesser samt för att uppnå den angivna kvalitetsnivån.
 • BROENS produktionsanläggningar underhålls i en sådan utsträckning att processkapaciteten alltid överensstämmer med ritningsspecifikationerna.
 1. R&D
 • Nya BROEN-produkter utformas och utvecklas i ett kontrollerat och samordnat samarbete med kunden och i samordning med aktiviteterna för andra funktioner. Den utformade produkten representerar företagets övergripande förmåga att marknadsföra produkter som uppfyller kundens förväntningar med hänsyn till tillämpning och tillförlitlighet och överensstämmer med de produktstandarder som utgör grunden för myndigheternas produktgodkännanden.
 1. FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING 
 • BROEN kan erbjuda en saklig förklaring av produkternas tillämpningar och begränsningar och kan vägleda och ge råd till kunden vid tillämpningen av produkterna.
 • BROENS dagliga kontakt med kunderna kontrolleras och samordnas så att kunderna är övertygade om att alla avtal som ingåtts följs.
 1. KVALITET
 • BROENS kvalitetsstyrningssystem följer och bibehåller de grundläggande kraven på kvaliteten på de produkter som beskrivs i relevanta specifikationer och det måste vara möjligt för alla medarbetare att uppnå den angivna kvaliteten genom att följa fastställda procedurer och anvisningar.
 • BROENS kvalitetsstyrningssystem är dessutom vara av sådan art att bevisade fel i organisationen analyseras och nödvändiga åtgärder för pågående kvalitetsförbättringar initieras och implementeras systematiskt och effektivt.
 • BROENS kvalitetsstyrningssystem måste i tillämpliga fall uppfylla kraven i nationella och internationella standarder.
 1. LOGISTIK
 • När det är ekonomiskt fördelaktigt kommer BROENS inköp att ske enligt Just-In-Time-principen så att kapitalbindningen är så låg som möjligt. Denna policy bereder vägen för ett nära och långsiktigt samarbete med ett begränsat antal leverantörer och underlättar ett snabbt och enkelt förtydligande av BROENS kvalitetskrav för leveranser och eventuella kvalitetsproblem.
 • BROEN kommer att bibehålla och utveckla en nära kontakt med våra återförsäljare i förhållande till orderhanteringen av standardprodukter för att få en hög leveransservice och en hög leveransnivå (principen om ömsesidig hjälp) samt att förbättra kapacitetsplaneringen och säkerställa ett smidigt produktionsflöde.

 Assens 12 mars 2018

ISO 9001:2015 certifikat

BROEN's five values

We achieve our goals, by doing what we say we will do. Our strong values are the foundation for our business and link us together as one company across borders, time zones and continents.

Winning with people!

BE AN ENTREPRENEUR

We explore and make dreams happen. We adapt, innovate and focus on our customers’ requirements and give them back so much more than they expect

TAKE OWNERSHIP

We are responsible for achieving our own commitments. Proactive, accountable, and empowered to perform

GO FOR EXCELLENCE

We are passionate, self-critical and persistent in everything we do. We challenge the status quo, push boundaries and think outside the box.
And we deliver results

SHARE AND LEARN

We learn from each other by being professional and open-minded. We get better every day.
We are not afraid of failure. In fact, we embrace it as a valuable stop on the route to success

ACT WTH INTEGRITY

We lead by example, act transparently and speak up. We are professional at all times, and in everything we do